Regulamin

Regulamin Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego „Graal”
1.  Pokój w ośrodku jest wynajmowany na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia      następnego.
2.  Warunki rezerwacji i płatności :
a)    Warunkiem rezerwacji jest podanie pełnych danych teleadresowych
b)    Gwarancją rezerwacji jest wpłata kaucji w wysokości 30% wartości zamówienia  w terminie 7dni od dnia podania swoich danych, po tym terminie          rezerwacja jest anulowana
c)    Prawo do zwrotu kaucji nabywa klient, poprzez pisemne zawiadomienie o rezygnacji z pobytu na 60 dni przed datą                      planowanego przybycia
d)   Klient ma obowiązek rozliczenia w recepcji Ośrodka odpłatności za pobyt najpóźniej w drugim dniu pobytu
e)   Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany warunków pobytu, o których to zawiadomi klienta pisemnie. Klient może                            zrezygnować z pobytu, o czym pisemnie powiadomi Ośrodek
f)   Niewykorzystane świadczenia w pobytach objętych ceną pakietową (turnus rehabilitacyjny, wczasowy zdrowotne, pakiety okazjonalne(np.świąteczne) nie        są podstawą do obniżenia płatności za pobyt lub żądania ekwiwalentu w jakiejkolwiek postaci
3.  Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
4.  Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00             dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5.  OR-W „Graal” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
6.  Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
7.  Gość OR-W „Graal” nie może przekazywać pokoju osobom, także w czasie wynajmu.
8.  Osoby nie zameldowane w OR-W „Graal” mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach 7:00 – 22:00.
9.  OR-W „Graal” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin OR-W                  „Graal”, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę na osobie, dotyczącą gości, pracowników OR-W                „Graal” lub innych osób.
10.  OR-W „Graal” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony        o zgłoszenie ich w recepcji.
11.  OR-W „Graal”” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,                          kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
12.  W OR-W „Graal” obowiązuje cisza w godzinach 22.00 – 6.00.
13.  W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług     OR-W „Graal” mają obowiązek tak się zachowywać by nie zakłócać        spokoju innych gości.
14.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń            elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz                                komputerowych.
15.  Gość OW „GRAAL” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia                        przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych OR-W „Graal” powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
16.  W przypadku naruszenia postanowień regulaminu OR-W „Graal” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która          je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi lub kierownictwa OR-W                  „Graal”, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
17.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju       OR-W „Graal” przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane,                na jego życzenie i koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji OR-W „Graal” przechowa przedmioty przez trzy        tygodnie, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
18.  Kierownicy grup zorganizowanych zobowiązani są:
a)    do informowania o szkodach poczynionych na rzecz ośrodka i przekazanie ich kierownictwu po sporządzeniu protokołu.
b)    kontrolowania zachowania czystości przez uczestników kolonii, a  w szczególności nie wyrzucania jedzenia i śmieci przez              okna.
c)     kontrolowania zachowywania ciszy nocnej
d)   przestrzegania punktualności w przybywaniu na posiłki w godzinach z góry ustalonych.
                                     Życzymy miłego pobytu załoga OR-W „Graal”

 
 
Translate »